Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Zasób archiwalny zgromadzony w archiwum Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przydatny dla badaczy naukowych to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, fotografie, filmy, druki urzędowe, a także nagrania dźwiękowe.

Dokumentację zgromadzoną w archiwum Komendy Powiatowej Policji w Sanoku udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:
-imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
-nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
-wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
-cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 


Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:


 

Komendant Powiatowy Policji w Sanoku

ul. Witkiewicza 3

38-500 SanokUdostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:
-umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
-przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
-przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.


Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określa:
 
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 38 poz. 173)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz.1161),


Zarządzenie  nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz.95)


Uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r.

Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

Metryczka

Data publikacji 03.12.2012
Data modyfikacji 13.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Balawender
Osoba udostępniająca informację:
Anna Oleniacz
Osoba modyfikująca informację:
Anna Oleniacz
do góry